+

Golden Lakehouse

Ottawa, Ontario

In Progress; Conceptual Design Phase.

Year: 2020

Size: 3 700 sq.ft